Статут

Ластівка – Українська молодіжна організація в Данії

§1 Назва та місцезнаходження

  Vedtægter for Lastivka – Ukrainian Youth Organization of Denmark

  §1 Navn og hjemmested
  Stk. 1. Organisationens navn er Lastivka – Ukrainian Youth Organization of Denmark
  Stk. 2. Forening er en landsorganisation, hjemmehørende i København kommune
  Stk. 3. Lastivka repræsenterer den ukrainske diaspora i Danmark på national og international plan
  Stk. 5. Lastivka er medlem af The Ukrainian World Congress (UWC) og World Congress of Ukrainian Youth Organizations (SKUMO)
  §2 Formål:
  Stk.1 Lastivkas formål er:
  • At styrke børn og unges indsigt i og forståelse for egen baggrund, historie og kultur, med henblik på at styrke personligheden (identiteten)
  • At udvikle og styrke ukrainske sprogkundskaber hos børn og unge
  • At formidle information om Ukraine og ukrainsk kultur
  • At integrere nye ukrainere i Danmark
  • At styrke det sociale og faglige netværk mellem ukrainske unge i hele Danmark
  • At hjælpe børn og unge at være initiativtagere og aktive medborgere i det omgivende samfund
  §3 Arbejdsform
  Stk.1. Dette ungdomsarbejde kan tage forskellige former, men det er navnlig Lastivkas opgave:
  • At udtagelse sig i pressen om situationen i Ukraine på vegne af det ukrainske samfund i Danmark
  • At gennemføre weekends og lejre for børn og unge
  • At styrke og opmuntre lokalt ungdomsarbejde på lokal og regional plan
  • At tilbyde uddannelse til ledere i ungdomsarbejdet både lokalt og på landsplan
  • At formilder informationerne gennem sociale medier, mails, pressen og informationsmøder om Ukraine og støtte til Ukraine
  Stk.2 Lastivka kan gennemføre støtte aktiviteter for værdigt trængende
  §4 Medlemskab
  stk. 1. Enhver, der kan tilslutte sig Lastivka formålsparagraf, kan være medlem af Lastivka.
  stk. 2. Lastivkas primær målgruppe er ukrainske børn og unge under 30 år.
  Stk.3. Medlemmer af organisationen betaler et medlemskontingent, som fastsættes på generalforsamling.

  §5 Lokalforeninger
  Stk.1 En lokalforening omfatter Lastivkas medlemmer i en geografisk område eller organiseret på en måde
  Stk.2 Lastivkas hovedbestyrelse godkender optagelse af lokalforeninger i Lastivka
  Stk.3 Lastivkas hovedbestyrelse kan ekskludere en lokalforening, såfremt denne ikke længere fungerer i overensstemmelse med Lastivkas formålsparagraf og vedtægter.
  Stk.4 Lastivka anmoder lokalforeningerne om at afholde generalforsamling ind d.1. april for et givent år
  §6 Årsmødet
  Stk. 1. Årsmødet er Lastivkas højeste myndighed i alle anliggender.
  Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes med et varsel på mindst en måned
  Stk. 3 Ordinær årsmøde afholdes én gang årligt senest den 01. april.
  Stk. 4. Årsmødet:
  1. Årsmødet vælger 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for et år ad gang. Endvidere vælges to(2) suppleanter for et år ad gangen
  2. Hovedbestyrestyrelsens /formandens beretning
  3. Beslutter vedtægt sætninger
  4. Fastsætter medlemskontingent
  5. Godkender årsberetning og regnskab
  6. Godkender retningslinjer for det kommende årsarbejde og budget
  7. Godkender resolutioner og henstillinger til alle dele af Lastivka
  8. Årsmødet vælger revisor samt revisorsuppleant.
  Stk.5. Stemmerat på årsmødet har: (fra 2016)
  a) 2 repræsenter for hver lokalforening, som valgt af og blandt lokalforeningens medlemmer
  b) Hovedbestyrelsen- dog ikke ved afstemning om årsberetning og regnskab
  Stk.6. Årsmødet træffer alle beslutninger ved almindelige stemmeflertal
  Stk. 7 Vedtagelse af vedtægter ændringer kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede
  Stk.8 Såfremt en ønsker skriftelig afstemning, skal ønske efterkommes
  Stk.9. Indkaldelse til ordinært årsmøde ske med mindst fire uges varsel. Fire uger før mødet, skal motiverende dagsorden, kandidatliste, årsberetning, budget og reviderede regnskaber
  Stk.10Ekstraordinære årsmøder kan indkaldes af hovedbestyrelsen, når den skønner det påkrævet. Hovedbestyrelse skal desuden indkalde til ekstraordinært årsmøde senest 14 dage efter, at en skriftelig begæring er fremsat af mindst 1/3 af lokalforeninger
  Stk.11 For ekstraordinære årsmøder gælder samme regler som for ordinærårsmøde
  §7 Ledelse og udførelsesarbejde af arbejdet
  Stk.1. Arbejdet mellem årsmøder ledes af Lastivkas hovebestyrelse
  §8 Hovedbestyrelse og hovedbestyrelsesopgave
  Stk. 1. Hovedbestyrelse består af 5 medlemmer valgt på årsmødet. Alle vælges for en periode på 1 år. Desuden vælges op til 2 suppleanter.
  Stk. 2.Hovedbestyrelsesformand og næsteformand skal være over 18 år og vælges for et år ad gangen ligeledes af generalforsamlingen. Formanden og næsteformand er bland af de i alt 5 medlemmer jævnfør.
  Stk. 3. I tilfælde af et medlem af hovedbestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten som nyt medlem af bestyrelsen, på lige fod med øvrige medlemmer. Dette gælder også ved periodisk fraværelse.
  Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  Stk.5. Kasser vælges på årsmødet og skal være over 18 år.
  Stk.6. Øvrige hovedbestyrelseskandidater skal være fyld 16 år og medlemmer af Lastivka for at være valgbare.
  Stk.7Hovedsbestyrelsesopgave er:
  a) At efterlevere formålsparagrafferne
  b) At udføre de på årsmødet vedtagne beslutninger
  c) At nedsætte og godkende personer til at arbejdsorganer
  d) At indkalde til årsmødet
  §9 Regnskab, revision og tegningsregler:
  Stk. 1. Lastivkas årsregnskab løber fra 1. januar til 31. december og udarbejdes af den af hovedbestyrelsen valgte kasserer.
  Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskab. Revisor samt revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
  Stk. 3. Det reviderede underskrevne årsregnskab udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
  Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
  §10 Opløsning
  Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
  hvoraf den ene skal være ordinær.
  Stk.2 . Eventuelt overskud går ved opløsning af foreningen til Klub ”Ukraina”.

  Vedtægtsgodkendelse
  Disse vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen i Lastivka 21.02.15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA Image

*